ترجمه متون عمومی و غیر تخصصی به طوری که متن مورد نظر مربوط به رشته یا حوزه تخصصی خاصی نباشد مانند نامه های، کتاب های عمومی، و… این نوع ترجمه با توجه به اینکه نیازی به متخصص ندارد هزینه کمتری دارد.