ترجمه مستندات فنی تخصصی و عمومی و انجام پروژه های ترجمه واحدهای تحقیق و توسعه کلیه سازمان های دولتی و خصوص.

کسب و کار شما در هر زمینه‌ای که باشد دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که در عرصه جهانی هم تجارت کنید. برای جلب اطمینان بازار‌های جهانی و بین المللی نحوه ارتباط شما با مشتریان  بسیار اهمیت دارد.  شناساندن برند و جلب  وفاداری مشتریان میسر نمی‌شود مگر این که در ذهن مخاطبین شما نهادینه شود و تنها راه نیل به این هدف برقراری ارتباط با مشتریان به زبان خودشان است، چرا که رعایت و احترام به هنجارهای  فرهنگی آنان باعث می شود تا احساس راحتی بیشتری نسبت به محصولات و خدمات شما داشته باشند و در عین حال  رابطه‌ای گرم و صمیمی هم حاصل شود.